«Қазақстанның қаржы мәдениеті» Қоғамдық Қорының дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі
ЕРЕЖЕ
(бұдан әрі – «Ереже»)

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы «Қазақстанның қаржы мәдениеті» Қоғамдық Қорының (бұдан әрі – «Қор») Дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі ереже Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, «Дербес жеректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – «ҚР») басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу, пайдалану және сақтау тәртібін, ақпаратты қорғауға және оның құпиялылығына кепілдіктерді белгілеу мақсатымен әзірленген.
1.2. Дербес деректер құпиялы, қатаң түрде қорғалатын ақпарат болып табылады. Дербес деректерді қорғау бойынша міндеттер дербес деректерді жинаған сәттен бастап туындайды және оларды жойған немесе иесіздендірген кезге дейін әрекет етеді.
1.3. Ереже Қордың Бас директорының бұйрығымен бекітіледі және дербес деректерге қол жеткізуге рұқсаты бар барлық қызметкерлердің орындауы міндетті болып табылады.

2. ЕРЕЖЕНІҢ МАҚСАТТАРЫ

2.1. Осы Ережелердің мақсаттары мыналар болып табылады:
2.1.1. Қор қызметкерлерінің, физикалық контрагент-тұлғалардың және Қорға жүгінетін тұлғалардың дербес деректерді өңдеу кезінде конституциялық құқықтарын, бостандықтарын және мүдделерін қорғау талаптарын қамтамасыз ету, соның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылыққа, жеке және отбасылық құпияға құқықтарды қорғауды қамтамасыз ету;
2.1.2. Қор қызметкерлерінің, сондай-ақ үшінші тұлғалардың дербес деректерді пайдалану және олармен жұмыс істеу кезінде рұқсатсыз іс-қимылдарын болдырмау;
2.1.3. Дербес деректерді құрайтын құжатталған және құжатталмаған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету, және дербес деректер субъектілерінің қауіпсіздігіне төнуі мүмкін қауіптің туындауына жол бермеу;
2.1.4. Алынған дербес деректердің тұтастығы мен сақталуын қамтамасыз ету;
2.1.5. Дербес деректерге қол жеткізу құқығын іске асыру;
2.1.6. ҚР заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын дербес деректерді үшінші тұлғаларға ықтимал таратуды, мұндай таратудың қандай да бір зиян (экономикалық, құқықтық және басқа) келтіруі мүмкін не мүмкін еместігіне қарамастан, болдырмау.
2.1.7. Дербес деректерді өңдеуге: жинау, бір орынға қорландыру; сақтау; өзгерту, толықтыру; қол жеткізу, табыстау, тарату; иесіздендіру; бұғаттау; жою жатады.
2.1.8. Қордың дербес деректерді өңдеу ерекшеліктері stop-piramida.kz веб-сайтында жарияланған Пайдаланушы келісімінде көрсетілуі мүмкін. Аталған Интернет-ресурсты пайдаланған жағдайда жеке және заңды тұлғалар stop-piramida.kz Пайдаланушы келісімімен танысуға міндетті.

3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ

МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ
3.1. Қор келесі дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асырады:
3.1.1. Қор қызметкерлерінің дербес деректері – нақты бір қызметкерге қатысты және оның еңбек қатынастарын жүзеге асыруына байланысты қажет болып табылатын ақпарат, бұл ақпаратқа қызметкердің тіркеу деректері, тұрғылықты жері және байланыс деректері, оның өміріндегі оны жеке адам ретінде сәйкестендіруге мүмкіндік беретін фактілер, оқиғалар және мән-жайлар туралы мәліметтер жатады. Бұл ақпарат қызметтік құпияға жатады;
3.1.2. Қор контрагенттерінің (жеке тұлғалардың) дербес деректері – қызметкерлерге немесе контрагенттер басшыларына қатысты, Қорға шарттық өатынастарға байланысты өз міндеттемелерін орындау және жасалған шарттар бойынша құқықтарын іске асыру үшін қажетті ақпарат;
3.1.3. Қорға жүгінген жеке тұлғалардың дербес деректері – осы жеке тұлғаларға (олардың туыстарына, жұмыс берушілеріне) қатысты, Қордың аталған тұлғалардан келіп түскен өтінімдерін/өтініштерін қарауы үшін төмендегі мақсаттарда ұсынылған ақпарат:
1) осы Ережеде анықталған;
2) stop-piramida.kz Пайдаланушы келісімінде көрсетілген;
3.2. Дербес деректерді өңдеу мына жағдайларда жүзеге асырылады:
3.2.1. Еңбек қатынастары саласында – Қор қызметкерлерінің есебін жүргізу, олардың еңбек міндеттерін орындауы, Қордың кадрлар саясатында пайдалану үшін;
3.2.2. Контрагенттермен шарттарды жасасу кезінде – Қордың шарттар бойынша қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындауы және олар бойынша құқықтарды іске асыру үшін;
3.2.3. Жеке тұлғалар Қорға өтінімдерімен/өтініштерімен жүгінген жағдайда – stop-piramida.kz Пайдаланушы келісімінің шарттарына қосылған кезде.
3.3. Өңдеу үшін алынған дербес деректерді Қор Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған аумақта пайдаланады.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ҚАҒИДАТТАРЫ

4.1. Қорда дербес деректерді өңдеу заңдылық қағидаттарының негізінде жүзеге асырылады.
4.2. Қор, сондай-ақ қол жеткізуі шектеулі дербес деректерді пайдалануға рұқсат алған уәкілетті үшінші тұлғалар олардың құпиялылығын оларды дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз таратуға тыйым салу немесе басқа заңды негіздің болуы тұрғысындағы талаптарды сақтау арқылы қамтамасыз етеді.
4.3. Қол жеткізуі шектеулі дербес деректер кәсіби, қызметтік қажеттілікке, сондай-ақ еңбек қатынастарына байланысты белгілі болған тұлғалар олардың құпиялылығын сақтауға міндетті.
4.4. Дербес деректерді өңдеу белгілі бір мақсаттарға жетумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарымен үйлеспейтін дербес деректерді өңдеу тәсілдерін қолдануға жол берілмейді.
4.5. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің анықтығы, дәлдігі және жеткіліктілігі, қажет болғанда, оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі.
4.6. Дербес деректерді сақтау мерзімі, егер ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, оларды жинау және өңдеу мақсаттарына жету күнімен, сондай-ақ жасалған шарттардың талаптарымен анықталады. Өңдеу мақсаттарына жеткен немесе ол мақсаттарға жету қажеттігі жойылған жағдайда дербес деректер Қордың Бас директорының шешімі бойынша жойылады немесе иесіздендіріледі.

5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ АЛУ ТӘРТІБІ

5.1. Еңбек қатынастарын рәсімдеген кезде дербес деректер субъектісі – Қор қызметкері осы Ережеге № 1 Қосымшаға сәйкес тиісті нысанды толтыру және оған қол қою арқылы дербес деректерді жинауға, өңдеуге жазбаша түрдегі өз келісімін береді.
5.2. Контрагенттермен шарттық қатынастарда дербес деректер субъектісімен келісім алу осындай келісімді беру туралы шарттар келтірілген шартқа қол қоюды немесе жеке жазбаша келісім беруді білдіреді. Бұл ретте орындалмаған міндеттеме болған жағдайда субъект дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімін кері қайтарып ала алмайды.
5.3. Қорға жеке тұлғалар олардың өтінімдерін/өтініштерін қарау үшін жүгінген кезде олардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге, сондай-ақ құпия ақпаратқа қол жеткізуге келісім, соның ішінде осы Ережеге №2 Қосымшаға сәйкес электрондық құжаттың белгіленген нысанын толтыру арқылы электрондық түрдегі келісім беріледі.

6. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

6.1. Дербес деректер субъектісі құқылы:
6.1.1. Операторда, сондай-ақ үшінші тұлғада дербес деректердің болуы туралы білуге, сонымен қатар төмендегілерді қамтитын ақпарат алуға:

  • дербес деректерді жинау және өңдеу фактісінің, мақсатының, көздерінің, тәсілдерінің растамасын;
  • дербес деректер тізбесін;
  • дербес деректерді өңдеу
  • мерзімдерін, соның ішінде оларды сақтау мерзімдерін.

6.1.2. Оператордан тиісті құжаттармен расталған негіздер болған жағдайда өз дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап етуге;
6.1.3. Оператордан, сондай-ақ үшінші тұлғадан дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарының бұзылғаны туралы ақпарат болған жағдайда өз дербес деректерін бұғаттауын талап етуге;
6.1.4. Оператордан, сондай-ақ үшінші тұлғадан Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жиналған және өңделген, сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген басқа жағдайларда өз дербес деректерін жоюын талап етуге;
6.1.5. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімді кері қайтарып алуға;
6.1.6. Операторға өз дербес деректеріңізді көпшілікке қолжетімді дербес деректер көздерінде таратуға келісім беруге (бас тартуға);
6.1.7. Өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау,а соның ішінде материалдық және моральдық зиянның өтемін алуға;
6.1.8. ҚР өзге заңдарында көзделген басқа құқықтарды жүзеге асыруға.

7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

7.1. Қызметінің барысында Қор дербес деректерді өңдеу кезінде оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, бұғаттаудан, өзгертуден, көшіруден, таратудан, сондай-ақ осы деректерге қатысты басқа да заңсыз әрекеттерден қорғаудың барлық қажетті шараларын қабылдайды. Дербес деректерді жинау және өңдеу тек қана оларды қорғау қамтамасыз етілген жағдайда жүзеге асырылады.
7.2. Дербес деректердің қауіпсіздігі төмендегідей қамтамасыз етіледі:
7.3. Дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды орындау үшін қажетті ақпараттық жүйелерде (деректер базаларында) оларды өңдеу кезінде дербес деректердің тиісті қауіпсіздік құралдарын қолдану арқылы;
7.4. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін анықтау және қажетті тиісті шараарды қабылдау арқылы;
7.5. Ақпараттық жүйеде (деректер базасында) өңделетін дербес деректерге қол жеткізу қағидаларын қалпына келтіру, сондай-ақ дербес деректермен жасалатын барлық іс-қимылдардың есебінің жүргізілуін және тіркелуін қамтамасыз ету арқылы;
7.6. Дербес деректердің қауіпсіздігін және дербес деректердің ақпараттық жүйесінің қорғалғандық деңгейін қамтамасыз ету бойынша қабылданатын шараларды бақылау арқылы.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Осы Ереже ашық құжат болып табылады және Қордың веб-сайттарында қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.
8.2. ҚР дербес деректер және олардың қорғау туралы заңнамасын бұзу ҚР заңдарына сәйкес жауапкершілікке алып келеді.
8.3. Осы Ережеге барлық өзгертулер мен толықтырулар Қордың Бас директорының бұйрығымен бекітіледі.


«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
Қоғамдық Қорының Дербес
деректерін жинау, өңдеу және
қорғау жөніндегі ережеге (бұдан әрі – «Ереже»)
№1 Қосымша

 

 

 

«Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қоры/ Общественный Фонд «Финансовая культура Казахстана»
Дербес деректерді жинау және өңдеуге жұмыскердің КЕЛІСІМІ/
СОГЛАСИЕ работника
на сбор и обработку персональных данных

 

Мен/Я,___________________________________, (Т. А. Ә./Ф.И.О.)

«Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қорына – не жұмысқа орналасуға үміткер болып, «Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қорына – не (бұдан әрі – Фонд) автоматтандыру құралдарын пайдалану арқылы, сондай-ақ мұндай құралдарды пайдаланбай, өзімнің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ аталған ақпаратты үшінші тұлғаларға беру және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда менің Фондқа жұмысқа орналасуым туралы мәселені қарау мақсатында, үшінші тұлғалардан дербес деректерімді алу құқығына келісімімді беремін/
Являясь кандидатом на трудоустройство в Общественный Фонд «Финансовая культура Казахстана», даю согласие Общественному Фонду «Финансовая культура Казахстана», (далее – Фонд) на сбор и обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, а также право на передачу указанной информации третьим лицам и получение персональных данных от третьих лиц в целях рассмотрения вопроса о моем трудоустройстве в Фонд, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Қолы/Подпись ________________

Күні/Дата _____________________


«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
Қоғамдық Қорының Дербес
деректерін жинау, өңдеу және
қорғау жөніндегі ережеге (бұдан әрі – «Ереже»)
№2 Қосымша

 

 

 

«Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қоры/ Общественный Фонд «Финансовая культура Казахстана»
Дербес деректерді жинау және өңдеуге КЕЛІСІМ
СОГЛАСИЕ
на сбор и обработку персональных данных

 

Мен/Я,____________________________, (Т. А. Ә./Ф.И.О.)

«Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қорына – жүгіне отырып, «Қазақстанның қаржылық мәдениеті» Қоғамдық Қоры – не (бұдан әрі – Фонд) автоматтандыру құралдарын пайдалану арқылы, сондай-ақ мұндай құралдарды пайдаланбай, өзімнің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ аталған ақпаратты үшінші тұлғаларға беру және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда менің мәселемді/шағымымды қарау мақсатында Фондқа үшінші тұлғалардан дербес деректерімді алу құқығына келісімімді беремін/
Обращаясь в Общественный Фонд «Финансовая культура Казахстана», даю согласие Общественному Фонду «Финансовая культура Казахстана» (далее – Фонд) на сбор и обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, а также право на передачу указанной информации третьим лицам и получение персональных данных от третьих лиц в целях рассмотрения моей заявки/обращения в Фонд, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Пользовательским соглашением stop-piramida.kz.

 

Қолы/Подпись ______________

Күні/Дата ___________________

 


«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
Қоғамдық Қорының Дербес
деректерін жинау, өңдеу және
қорғау жөніндегі ережеге (бұдан әрі – «Ереже»)
№3 Қосымша
https://stop-piramida.kz веб-сайтында
сұранымдарды/өтініштерді беруге
арналған электрондық құжаттың
нысаны

 

 


«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
Қоғамдық Қорының Дербес
деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі ережеге (бұдан әрі – «Ереже»)
№4 Қосымша
«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
(бұдан әрі – «Ереже»)
https://stop-piramida.kz веб-
сайтындағы «Ынтымақтастыққа және
ұсыныстарға арналған» электрондық
құжатының нысаны

 

 


«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
Қоғамдық Қорының Дербес
деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі ережеге (бұдан әрі – «Ереже»)
№5 Қосымша
«Қазақстанның қаржы мәдениеті»
(бұдан әрі – «Ереже»)
https://stop-piramida.kz веб-
сайтындағы «Бізге өз оқиғаңызды
айтыңыз» электрондық
құжатының нысаны

 

 

блокировка сайтов финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, борьба с финансовыми пирамидами в интернете, борьба с финансовыми пирамидами в казахстане, выявление финансовых пирамид, выявление финансовых пирамид в казахстане, действующие финансовые пирамиды, действующие финансовые пирамиды в казахстане, закрытие финансовых пирамид в казахстане, защита от финансовых пирамид , защита от финансовых пирамид в казахстане, заявить о финансовой пирамиде, заявление о финансовой пирамиде, компании финансовые пирамиды в казахстане, куда завить о финансовой пирамиде, куда завить о финансовой пирамиде в казахстане, куда сообщить о финансовой пирамиде, куда сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, ликвидация финансовых пирамид в казахстане, ловушки мошенников в финансовой пирамиде, меры борьбы с финансовыми пирамидами, меры борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, меры предосторожности от финансовых пирамид, методы борьбы с финансовыми пирамидами, мошенники финансовые пирамиды, перечень финансовых пирамид, подать в суд на финансовую пирамиду, признаки финансовой пирамиды в казахстане, проверка финансовой пирамиды, проверка финансовых пирамид , противодействие финансовым пирамидам, противодействие финансовым пирамидам в казахстане, профилактика от финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид в казахстане, разоблачить финансовую пирамиду, раскрытие финансовых пирамид, раскрытие финансовых пирамид в казахстане, раскрыть финансовую пирамиду, распознать финансовую пирамиду, сообщить о финансовой пирамиде, сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в мвд в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в прокуратуру казахстана, список финансовых пирамид казахстана, способы борьбы с финансовыми пирамидами, способы борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, способы защиты финансовых пирамид, тотальное разоблачение финансовых пирамид, финансовая пирамида обман вкладчиков, финансовой пирамиды список в казахстане, финансовые пирамиды развод, финансовые пирамиды список, черный список финансовых пирамид, черный список финансовых пирамид в казахстане, экспертиза финансовой пирамиды в казахстане

БІЗБЕН БАЙЛАНЫСЫҢЫЗ

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Мәңгілік Ел даңғылы, 10 ғимарат

блокировка сайтов финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, борьба с финансовыми пирамидами в интернете, борьба с финансовыми пирамидами в казахстане, выявление финансовых пирамид, выявление финансовых пирамид в казахстане, действующие финансовые пирамиды, действующие финансовые пирамиды в казахстане, закрытие финансовых пирамид в казахстане, защита от финансовых пирамид , защита от финансовых пирамид в казахстане, заявить о финансовой пирамиде, заявление о финансовой пирамиде, компании финансовые пирамиды в казахстане, куда завить о финансовой пирамиде, куда завить о финансовой пирамиде в казахстане, куда сообщить о финансовой пирамиде, куда сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, ликвидация финансовых пирамид в казахстане, ловушки мошенников в финансовой пирамиде, меры борьбы с финансовыми пирамидами, меры борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, меры предосторожности от финансовых пирамид, методы борьбы с финансовыми пирамидами, мошенники финансовые пирамиды, перечень финансовых пирамид, подать в суд на финансовую пирамиду, признаки финансовой пирамиды в казахстане, проверка финансовой пирамиды, проверка финансовых пирамид , противодействие финансовым пирамидам, противодействие финансовым пирамидам в казахстане, профилактика от финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид в казахстане, разоблачить финансовую пирамиду, раскрытие финансовых пирамид, раскрытие финансовых пирамид в казахстане, раскрыть финансовую пирамиду, распознать финансовую пирамиду, сообщить о финансовой пирамиде, сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в мвд в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в прокуратуру казахстана, список финансовых пирамид казахстана, способы борьбы с финансовыми пирамидами, способы борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, способы защиты финансовых пирамид, тотальное разоблачение финансовых пирамид, финансовая пирамида обман вкладчиков, финансовой пирамиды список в казахстане, финансовые пирамиды развод, финансовые пирамиды список, черный список финансовых пирамид, черный список финансовых пирамид в казахстане, экспертиза финансовой пирамиды в казахстане
блокировка сайтов финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, борьба с финансовыми пирамидами в интернете, борьба с финансовыми пирамидами в казахстане, выявление финансовых пирамид, выявление финансовых пирамид в казахстане, действующие финансовые пирамиды, действующие финансовые пирамиды в казахстане, закрытие финансовых пирамид в казахстане, защита от финансовых пирамид , защита от финансовых пирамид в казахстане, заявить о финансовой пирамиде, заявление о финансовой пирамиде, компании финансовые пирамиды в казахстане, куда завить о финансовой пирамиде, куда завить о финансовой пирамиде в казахстане, куда сообщить о финансовой пирамиде, куда сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, ликвидация финансовых пирамид в казахстане, ловушки мошенников в финансовой пирамиде, меры борьбы с финансовыми пирамидами, меры борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, меры предосторожности от финансовых пирамид, методы борьбы с финансовыми пирамидами, мошенники финансовые пирамиды, перечень финансовых пирамид, подать в суд на финансовую пирамиду, признаки финансовой пирамиды в казахстане, проверка финансовой пирамиды, проверка финансовых пирамид , противодействие финансовым пирамидам, противодействие финансовым пирамидам в казахстане, профилактика от финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид в казахстане, разоблачить финансовую пирамиду, раскрытие финансовых пирамид, раскрытие финансовых пирамид в казахстане, раскрыть финансовую пирамиду, распознать финансовую пирамиду, сообщить о финансовой пирамиде, сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в мвд в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в прокуратуру казахстана, список финансовых пирамид казахстана, способы борьбы с финансовыми пирамидами, способы борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, способы защиты финансовых пирамид, тотальное разоблачение финансовых пирамид, финансовая пирамида обман вкладчиков, финансовой пирамиды список в казахстане, финансовые пирамиды развод, финансовые пирамиды список, черный список финансовых пирамид, черный список финансовых пирамид в казахстане, экспертиза финансовой пирамиды в казахстане
блокировка сайтов финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, борьба с финансовыми пирамидами в интернете, борьба с финансовыми пирамидами в казахстане, выявление финансовых пирамид, выявление финансовых пирамид в казахстане, действующие финансовые пирамиды, действующие финансовые пирамиды в казахстане, закрытие финансовых пирамид в казахстане, защита от финансовых пирамид , защита от финансовых пирамид в казахстане, заявить о финансовой пирамиде, заявление о финансовой пирамиде, компании финансовые пирамиды в казахстане, куда завить о финансовой пирамиде, куда завить о финансовой пирамиде в казахстане, куда сообщить о финансовой пирамиде, куда сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, ликвидация финансовых пирамид в казахстане, ловушки мошенников в финансовой пирамиде, меры борьбы с финансовыми пирамидами, меры борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, меры предосторожности от финансовых пирамид, методы борьбы с финансовыми пирамидами, мошенники финансовые пирамиды, перечень финансовых пирамид, подать в суд на финансовую пирамиду, признаки финансовой пирамиды в казахстане, проверка финансовой пирамиды, проверка финансовых пирамид , противодействие финансовым пирамидам, противодействие финансовым пирамидам в казахстане, профилактика от финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид в казахстане, разоблачить финансовую пирамиду, раскрытие финансовых пирамид, раскрытие финансовых пирамид в казахстане, раскрыть финансовую пирамиду, распознать финансовую пирамиду, сообщить о финансовой пирамиде, сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в мвд в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в прокуратуру казахстана, список финансовых пирамид казахстана, способы борьбы с финансовыми пирамидами, способы борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, способы защиты финансовых пирамид, тотальное разоблачение финансовых пирамид, финансовая пирамида обман вкладчиков, финансовой пирамиды список в казахстане, финансовые пирамиды развод, финансовые пирамиды список, черный список финансовых пирамид, черный список финансовых пирамид в казахстане, экспертиза финансовой пирамиды в казахстане
блокировка сайтов финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, борьба с финансовыми пирамидами в интернете, борьба с финансовыми пирамидами в казахстане, выявление финансовых пирамид, выявление финансовых пирамид в казахстане, действующие финансовые пирамиды, действующие финансовые пирамиды в казахстане, закрытие финансовых пирамид в казахстане, защита от финансовых пирамид , защита от финансовых пирамид в казахстане, заявить о финансовой пирамиде, заявление о финансовой пирамиде, компании финансовые пирамиды в казахстане, куда завить о финансовой пирамиде, куда завить о финансовой пирамиде в казахстане, куда сообщить о финансовой пирамиде, куда сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, ликвидация финансовых пирамид в казахстане, ловушки мошенников в финансовой пирамиде, меры борьбы с финансовыми пирамидами, меры борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, меры предосторожности от финансовых пирамид, методы борьбы с финансовыми пирамидами, мошенники финансовые пирамиды, перечень финансовых пирамид, подать в суд на финансовую пирамиду, признаки финансовой пирамиды в казахстане, проверка финансовой пирамиды, проверка финансовых пирамид , противодействие финансовым пирамидам, противодействие финансовым пирамидам в казахстане, профилактика от финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид, разоблачение финансовых пирамид в казахстане, разоблачить финансовую пирамиду, раскрытие финансовых пирамид, раскрытие финансовых пирамид в казахстане, раскрыть финансовую пирамиду, распознать финансовую пирамиду, сообщить о финансовой пирамиде, сообщить о финансовой пирамиде в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в мвд в казахстане, сообщить о финансовой пирамиде в прокуратуру казахстана, список финансовых пирамид казахстана, способы борьбы с финансовыми пирамидами, способы борьбы с финансовыми пирамидами в казахстане, способы защиты финансовых пирамид, тотальное разоблачение финансовых пирамид, финансовая пирамида обман вкладчиков, финансовой пирамиды список в казахстане, финансовые пирамиды развод, финансовые пирамиды список, черный список финансовых пирамид, черный список финансовых пирамид в казахстане, экспертиза финансовой пирамиды в казахстане

[yop_poll id=»1″]

2022 © Stop Piramida. Барлық құқықтар қорғалған.
Сайтта орналастырылған кез келген материалдарды пайдалану Stop-Piramida.kz сілтеме жасау шартымен ғана рұқсат етіледі.
Пайдаланушы келісімі
Өтініштерді беру ережелері
Дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі ережесі